ઓનલાઈન અરજીપત્રક કેવી રીતે ભરવું તે અંગેની સૂચનાઓ :

આ સાથે અરજદાર શાળા દ્વારા નીચે જણાવ્યા મુજબના આધારો અરજી સાથે બોર્ડ કચેરીએ જમા કરાવાના છે.

1) શાળા – કાયમી મંજૂરીનો પત્ર (ધો-૯/૧૧)

2) અગાઉ તમામ ઘોરણના મંજુર થયેલ ક્રમિક અને વધારાના વર્ગોના મંજૂરીના પત્રો

3) ઓરીજનલ એફીડેવિટ અને ચલણ અથવા ઓનલાઇન પેમેન્ટ રેફરન્સ નંબરના આધારો (એફિડેવિટનો નમૂનો ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લીક કરો.)
[નમૂનામાં જણાવ્યા મુજબ-     i વર્ગવધારા માટેની ચલણની નકલ (Download Challan for Additional Class Application)

                                     ii ક્રમિક વર્ગ માટેની ચલણની નકલ (Download Challan for Next Upper Class Application) ]

4) શાળાના દૈનિક હાજરી નોંધપોથીની ઝેરોક્ષ નકલ આચાર્યશ્રીના સહી સિક્કા સાથે રજૂ કરવી.

5) શાળામાં કામ કરતા શિક્ષકો (માધ્યમિક, ઉચ્ચતર માધ્યમિક)ની વિગતો ધરાવતું પત્રક આચાર્યશ્રીના સહી સિક્કા સાથે રજૂ કરવી.

       [નમૂનામાં જણાવ્યા મુજબ;

       (i)માધ્યમિક શાળાના શિક્ષકોની વિગતોનું પત્રક (માધ્યમિક શાળાનાં શિક્ષકોની વિગતોનું પત્રક)

       (ii) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના શિક્ષકોની વિગતોનું પત્રક (ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાનાં શિક્ષકોની વિગતોનું પત્રક)]

6) શાળામાં હાલ ચાલુ વર્ગો દર્શાવતું પત્રક

        [નમૂનામાં જણાવ્યા મુજબ;

       (i)માધ્યમિક શાળાનું પત્રક (શાળાના વર્ગો દર્શાવતું માધ્યમિક વિભાગનું પત્રક)

      (ii)ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાનું પત્રક (શાળાના વર્ગો દર્શાવતું ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગનું પત્રક)]                                                                 

7) આ સાથે સામેલ પત્રકમાં વિગતો ભરીને પાના નંબર પ્રમાણે ફાઈલ તૈયાર કરી બોર્ડની કચેરી જમા કરાવવી. (ફાઈલ સાથે બોર્ડમાં જમા કરવાના આધારોનું લીસ્ટ)